Практикум
Стимульный материал
Проективная техника
Общая психология
Социальная психология
Психотерапия и консультирование
Педагогика
Психология ребенка
Возрастная психология
Психология семьи и семейных отношений
Психология спорта
Психология рекламы
Психология управления
Дифференциальная психология
Вопросы и Ответы
Авторские статьи
Консультирующие психологи

Книги
Словарь
Онлайн Тесты Знаний
Психология моды
Персоналии
Хрестоматия
Рефераты Курсовые
Шпаргалки

Он-лайн тесты
Леди
Босс
Интимно...
Популярно о...
Советчик
Веселая страничка

Сонник
Знаки зодиака
Ежедневный гороскоп
Женский секс гороскоп
Знаки зодиака и растения
Японский гороскоп
Планеты

Урок – основна форма організації навчання

У сучасній школі класно-урочна форма є головною (основною), її ключовим компонентом є урок. Урок – це «відрізок» навчального процесу, який є викінченим у смисловому, часовому й організаційному відношенні. Незважаючи на малу тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний та оцінно-результативний. Тому від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу.

Над удосконаленням уроку працює багато теоретиків і практиків усього світу. Вироблені загальні вимоги до уроку, які повинен знати кожен педагог і дотримуватися їх повсякчас.

З-поміж загальних вимог, яким повинен відповідати сучасний урок, виділяються такі:

 1. Побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.
 2. Оптимальне поєднання і реалізація на уроці всіх дидактичних принципів і правил.
 3. Забезпечення умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів і потреб.
 4. Встановлення міжпредметних зв'язків, усвідомлених учнями.
 5. Зв'язок з раніше засвоєними знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку школярів.
 6. Стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості.
 7. Логічність і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності.
 8. Ефективне використання педагогічних засобів.
 9. Зв'язок з життям, особистим досвідом учнів.
 10. Формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності.
 11. Формування уміння вчитися, потреби постійного поповнення своїх знань.
 12. Діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Кожний урок реалізує триєдине завдання: навчити, розвинути, виховати. За цим критерієм загальні вимоги до уроку конкретизуються дидактичними, розвиваючими і виховними вимогами.

До дидактичних (освітніх) вимог належать:

 1. чітке визначення освітніх завдань кожного уроку;
 2. раціональне визначення змісту уроку з урахуванням соціальних і особистісних потреб;
 3. впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності;
 4. раціональне поєднання різноманітних форм і методів навчання;
 5. творчий підхід до побудови структури уроку;
 6. поєднання різних форм колективної діяльності з самостійною діяльністю учнів;
 7. забезпечення оперативного зворотного зв'язку; дієвого контролю й управління.

До розвиваючих вимог належать:

 1. формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, творчої ініціативи й активності;
 2. вивчення й урахування рівня розвитку та психічних властивостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку»;
 3. стимулювання нових якісних змін у інтелектуальному,емоційному, соціальному розвиткові учнів.

Виховні вимоги до уроку включають:

 1. визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на уроці;
 2. постановку і формування виховних завдань, зумовлених цілями і змістом навчальної роботи;
 3. формування в учнів життєво необхідних якостей: старанності, відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності та ін.;
 4. формування світоглядної, моральної, правової, політичної, художньо-естетичної, економічної, екологічної культури;
 5. співробітництво і партнерство з учнями, зацікавленість у їхніх успіхах.

Крім перерахованих вимог до уроку, в педагогічній літературі виділяються й інші вимоги: організаційні, психологічні, управлінські, санітарно-гігієнічні, етнічні та ін.

Відомий український педагог Н.П. Ґудзик (Одеса), розповідаючи про свою лекційно-семінарську систему навчання хімії, наводить приклад розробки завдань уроку.

Тема уроку: «Властивості ароматичних вуглеводнів. Механізм заміщення атомів водню в бензольному ядрі».

Тип уроку: урок загального розгляду теми.

Завдання уроку:

 1. Чому навчати.
  1. Застосовувати знання про ефект сполуки подвійних та одинарних зв'язків для прогнозування властивостей речовин.
  2. Розуміти хід реакцій заміщення атомів водню в бензольному ядрі.
  3. Визначити відносну реагентну здатність гомологів бензолу і його похідних.
 2. Що розвивати.
  1. Розуміння причинно-наслідкових зв'язків між структурою речовини і її властивостями.
  2. Розуміння теорії вірогідних структур і методів їх аналізу.
  3. Розуміння природи єдності фізичних і хімічних явищ.
 3. Що виховувати.
  1. Точний аналітичний підхід до розгляду явищ природи.
  2. Уміння бачити і відчувати красу та гармонію світобудови.
  3. Любов до дослідження, а через неї – до науки і виробничої діяльності.
  4. Намагання присвятити себе служінню благородній меті...база данных психологов
Вас у нас еще нет?


психологи в базе данных сайта psylist.net

создайте свою персональную страницу


Тест на знание цитат из сериала «Реальные пацаны»


комментарии к тестам

Милашка дашка  11.12.2018
Я могу получать 50000
Вопросы по психологии?
найди ответ,задай вопрос

раздел Вопросы и Ответы

вопрос без ответа

Что такое фотосинтас

знаешь ответ? подскажи!

случайный анекдот

Все ненужные бумаги уничтожить, но сначала сделать копии!
тесты знаний

 • Набор и отбор персонала, ориентация и адаптация, профессионализм, компетентность
 • Социальная психология Вариант 1
 • Семейное консультирование
 • Учебная деятельность
 • Психодиагностика

 • он-лайн тесты

 • Тест Какие грезы влекут за собой вас?
 • Тест Насколько хорошо ты знаешь сериал «Интерны»?
 • Тест Группа крови: характер и здоровье
 • Тест на выявление уровня самооценки
 • Женский шутливый тест Узнать мысли мужа
 • Тест Какой у меня темперамент?
 • Тест Скажи как ты родился, и я скажу, как будешь жить
 • Тест «Звездные мамы Голливуда»
 • Тест Вы в своем уме?
 • Тест Какова ваша подноготная?
 • Методика Счастливы ли вы?
 • Тест «Волшебный снеговик или Ваш психологический портрет»
 • Тест Проверь свое воображение
 • Тест Ждет ли Вас повышение в следующем году?
 • Тест «Любите ли вы свое тело»
 •    ИЛИ И