У практичній технології ідея цілісності виховного процесу реалізується шляхом комплексного підходу. Комплексність – це єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного впливу і взаємодії. Комплексний підхід до виховання виконує одночасно декілька функцій:

 1. орієнтує побудову системи виховання на цілісну особистість, а не на окремі її якості;
 2. сприяє всебічному розвитку особистості, який є результатом комплексного вирішення виховних завдань;
 3. сприяє гармонійному розвиткові особистості шляхом здійснення єдності і взаємозв’язку всіх напрямів сучасного виховання, їх певного співвідношення і супідрядності;
 4. сприяє ефективності виховання: одночасне вирішення не однієї, а декількох виховних завдань, природно, піднімає його результативність.

Між виховними впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей і обумовленостей.

Ефективність виховання врешті-решт визначається тим, що ці залежності й обумовленості враховуються, точніше, здійснюються на практиці.

Сучасні технології виховання реалізують основні функції комплексного підходу шляхом:

 1. Впливу на свідомість, почуття і поведінку вихованців.
 2. Органічного поєднання виховання (зовнішнього педагогічного впливу) і самовиховання особистості.
 3. Єдності та координації виховних зусиль усіх соціальних інститутів і об’єднань, які займаються вихованням: сім’ї, школи, колективів і груп, засобів масової інформації, літератури, мистецтва, органів правопорядку та ін.
 4. Використання системи конкретних виховних справ, які одночасно вирішують завдання інтелектуального, фізичного, патріотичного, морального, естетичного й екологічного виховання в єдиному виховному процесі.
 5. Системного підходу до процесу виховання – послідовності і супідрядності всіх компонентів виховання, їх взаємозв’язків і взаємовпливу.
 6. Урахування зовнішніх і внутрішніх факторів, які сприяють чи перешкоджають одержанню найоптимальніших результатів виховної роботи. У виховному процесі, що протікає у формі взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, у ролі таких причин (факторів) виступають:
  • уже сформований спосіб життя школяра, який може сприяти розвиткові запланованих якостей або (за певних умов) перешкоджати йому;
  • умови життя, які спричиняють становлення певного способу життя у межах різних регіонів: національні особливості (національна психологія, характер, свідомість, світогляд) найближчого оточення вихованця; традиції, звичаї, обряди; особливості географічного і природного середовища;
  • засоби масової інформації і пропаганди;
  • рівень розвитку й умови життя колективу, які безпосе редньо впливають на особистість школяра (виховна система, що склалася у ньому , громадська думка, ціннісні орієнтації, моральні норми, психологічний клімат);
  • норми взаємин, що склалися у первинних колективах, позиція учня у системі колективних відносин;
  • індивідуальні особливості вихованця.

Подраздел: Шпаргалки по педагогике

Подраздел: Шпаргалки по педагогике (украинский язык)

Похожие материалы в разделе Шпаргалки по …:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *